דמרי בחריש

חברת י.ח. דמרי · רחוב הצפונית והפרסה

התמונה אינה מהפרויקט